מדיניות ביטולים

תקנון מדיניות ביטולים

תקנון מדיניות ביטולים

טרם השימוש באתר, אנא קרא בעיון את התקנון ותנאי השימוש באתר, המהווים את הבסיס להתקשרות עם העמותה ולרכישה באמצעות האתר. בעצם השימוש וביצוע פעולות באתר, בכל צורה שהיא, הנך מצהיר ומאשר כי קראת בעיון, הבנת והינך מסכים ומקבל על עצמך את תנאי השימוש ולא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד העמותה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות שניתנו לך על ידי העמותה עצמה בהתאם לתקנון/תנאי השימוש. 
הכתוב בתקנון ביחס לעמותה, מתייחס לרבות למנהלי העמותה, נושאי המשרה שלה, עובדיה, בעלי השליטה, יועציה, וכן כל מי שפועל מטעמה של העמותה.                                                    
אם אינך מסכים לתנאי השימוש ולאמור לעיל, אנא הימנע מכל שימוש באתר. 
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך, וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.   

1. הגדרות 
1.1. "COOKIES" – קבצי טקסט הנוצרים על ידי הדפדפן לפי פקודה ממחשבי העמותה, הנשמרים על גבי הכונן הקשיח במחשב. קבצים אלה מכילים, בין היתר, מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד;  
1.2. "אישור הזמנה" - הינו כמפורט בסעיף ‎2.1 להלן; 
1.3. "האתר" – משמעו אתר האינטרנט שכתובתו http://lifeline.itbiz.co.il/ וכן כל הדפים הקשורים לאותו הדומיין (Domain), ו/או לדומיין אחר בבעלות העמותה, לרבות כל תוכן ודפי נחיתה המוצגים תחת סאב-דומיין (Sub-Domain) של דומיין בבעלות העמותה;
1.4. "הודעת שינוי ו/או ביטול על ידי המזמין" - הינה כמפורט בסעיף ‎4.2 להלן;
1.5. "הזמנה" – הינה כמפורט בסעיף ‎2.1 להלן;
1.6. "העמותה" – עמותת "יד לקשיש" (ע"ר) 580034338 לרבות בעלי השליטה, נושאי המשרה בה, עובדיה, מנהליה, יועציה, קבלני משנה המועסקים על ידה ובכלל זה ספקיה, סוכניה, ו/או כל הפועל מטעמה של העמותה בקשר עם פעילותה באתר, לרבות מקימיו, מפעיליו, ממנהליו ו/או מי מטעמם של כל האמורים לעיל; 
1.7. "חוק הגנת הפרטיות" – חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי נוסחם מעת לעת;
1.8. "חוק הגנת הצרכן" – חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי נוסחם מעת לעת;
1.9. "חוק ההתיישנות" - חוק ההתיישנות, התשי"ח – 1958 ותקנות שיותקנו מכוחו, ככל שיותקנו, כפי נוסחם מעת לעת;
1.10. "חוק התקשורת (בזק ושידורים)" – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982, והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי נוסחם מעת לעת;
1.11. "מועד אספקה" - הינו כמפורט בסעיף ‎2.1 להלן;
1.12. "מוצרים" – מוצרים המוצעים למכירה על ידי העמותה באתר, כפי שיהיו מעת לעת;
1.13. "מוצרים מוזמנים" - הינם כמפורט בסעיף ‎2.1 להלן;
1.14. "המזמין" –משתמש, בין אם פועל מטעם עצמו או מטעם תאגיד ו/או גוף כלשהו, המבצע הזמנת מוצרים באתר כמפורט בסעיף ‏‎2.1, בין אם הזמנתו אושרה כאמור בסעיף ‎2.2 ובין אם לאו, והכל החל מרגע תחילת הליך ההזמנה באתר כאמור;
1.15. "מקום אספקה" – הינו כמפורט בסעיף ‎2.1 להלן;
1.16. "משלוח חלופי" - הינו כמפורט בסעיף ‎3.9 להלן;
1.17. "משתמש" או "משתמש באתר" – אדם, בין אם הוא פועל מטעם עצמו או מטעם תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושה שימוש מכל סוג באתר לכל מטרה, לרבות לצורך ביצוע הזמנה של מוצרי העמותה.
1.18. "ערי חלוקה" – הינן כמפורט בסעיף ‎3.7 להלן;
1.19. "שימוש מותר" – הינו כמפורט בסעיף ‎6.4 להלן;
1.20. "שימוש מסחרי" – בין היתר, פרסום או הצעת מכר, עריכת סקרים, הפצת תכנים שיווקיים וכיוצא באלה פעולות לשימוש ברבים;
1.21. "תוכן צד שלישי" – הינו כמפורט בסעיף ‎6.3. להלן;
1.22. "התקנון" או "תנאי השימוש" – תקנון ותנאי השימוש באתר כמפורט להלן, כפי נוסחם מעת לעת; 
2. הזמנות
2.1. ביצוע הזמנה. ניתן לבצע הזמנות באתר ("הזמנה") באמצעות לשונית "חנות מוצרים", על ידי בחירת המוצרים המבוקשים והוספתם ל"סל הקניות" באמצעות הכפתור "הוסף לסל" ("מוצרים מוזמנים"). לאחר הרכבת סל הקניות, יש למלא את הפרטים הנדרשים לצורך ביצוע המשלוח, לרבות מקום האספקה ("מקום אספקה") ומועד האספקה ("מועד האספקה") והערות מיוחדות לעמותה, ובסיום יש לבחור את לחצן ה"קופה". המזמין ימסור פרטי זיהוי (ברכישה ראשונה באתר המשתמש יידרש להירשם לאתר ויתבקש ליצור שם משתמש וסיסמא אשר ישמשו אותו ברכישותיו הבאות באתר) והשלמת ההזמנה תתבצע לאחר תשלום התמורה "און ליין" על-ידי המזמין. מובהר בזאת כי לולא ישלם המזמין את התמורה עבור ההזמנה, לא תהא למזמין כל זכות, דרישה, טענה ו/או תביעה כנגד העמותה בשל כך.
2.2. אישור הזמנה. אישור הזמנה יישלח למזמין בדואר אלקטרוני בהתאם לכתובת שנמסרה על ידי המזמין בעת עריכת ההזמנה. יובהר, כי קבלת האישור האמור בדבר עריכת ההזמנה אינה מהווה אישור של העמותה בדבר זמינות רכיב כלשהו של ההזמנה ובכלל זה את פרטי המשלוח לאספקת ההזמנה, והעמותה שומרת לעצמה את הזכות, בשיקול דעתה הבלעדי, לבטל הזמנות אשר אין באפשרותה לספק במועד המבוקש ו/או ליצור קשר עם המזמין לצורך שינוי פרטי ההזמנה, כאמור בסעיף ‎4.3 מטה.
2.3. תשלום עבור הזמנה; החזר כספי. תשלום בגין הזמנות ייעשה באופן אלקטרוני באתר האינטרנט של העמותה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. החזר כספי, ככל שיחול, יתבצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו נרכשו המוצרים המוזמנים.
2.4. תשלום און-ליין. מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, בכפוף להוראות כל דין, העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בעתיד את מנגנון ביצוע ההזמנה באתר.
2.5. מחירים. מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח, שמחירם מפורט בנפרד לצד מחיר המוצרים. מחירי המוצרים באתר אינם תואמים בהכרח את מחירי המוצרים בחנויות העמותה, והמחיר הקובע הינו המחיר כפי שהוא מופיע באתר במועד בו הושלמה ההזמנה. 
3. אספקת ההזמנה
3.1. דמי משלוח. אספקת המוצרים שנרכשו באמצעות האתר תתבצע תמורת תשלום הכולל דמי המשלוח. המזמין יבחר את דרך המשלוח שתהא באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר שליחים. אספקת המוצרים תהיה בהתאם למועדי המשלוח המפורטים באתר, בכפוף לעיכובים עקב גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת העמותה. דמי המשלוח המוצגים באתר הינם על בסיס הערכה, ועשויים להשתנות, בין היתר, בהתאם לכמות ו/או סוג המוצרים המוזמנים ומקום האספקה. דמי המשלוח בהם מחויב המזמין, כוללים, בין היתר, את עלות אריזת המוצר ואחריות המוצרים המוזמנים בעת המשלוח וכן את הוצאות המשלוח בפועל.
3.2. זמני אספקה. זמני האספקה יקבעו בהתאם לסוג המשלוח שיבחר על-ידי המזמין כאמור בסעיף 3.1. מועדי האספקה הינם בימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:00 עד 17:00. 
3.3. מקום אספקה. המוצרים יסופקו לכתובת שנמסרה במהלך ביצוע ההזמנה, אלא אם צוין ו/או סוכם בכתב אחרת. למען הסר ספק, הזמנות שנעשו באמצעות דואר רשום, ישלחו לנקודת איסוף הדואר הקרובה לכתובת שמסר המזמין, בכפוף לשינויים עקב גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת העמותה. מזמין המבקש משלוח לכתובת עסקית (חברה), לדוגמה למקום העבודה, יציין את שם החברה לצד שם המזמין. 
3.4. אספקת ההזמנה במלואה. הזמנה מסופקת במלואה אלא אם תואם אחרת עם המזמין. חרף האמור, במקרה בו המוצרים המוזמנים סופקו שלא במלואם למזמין, העמותה שומרת לעצמה את הזכות לספק למזמין את המוצרים החסרים למקום האספקה וזאת בתוך זמן סביר ממועד האספקה ו/או להחזיר למזמין התמורה ששולמה בגין מוצרים חסרים כאמור כמפורט בסעיף ‎2.3 לעיל (החזר כספי). 
3.5. אספקה בנסיבות מיוחדות. במידה ואין ביכולתה של העמותה ו/או חברת המשלוחים מטעמה לבצע את המשלוח עד למיקום האספקה שנתבקש על ידי המזמין מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין למזמין על ידי העמותה ויימצא פתרון חלופי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה העמותה הפוסקת הבלעדית בעניין.
3.6. תעודת משלוח. המוצרים המוזמנים יסופקו בצירוף תעודת משלוח, חשבונית או חשבונית קבלה, בהתאם לאופן התשלום. בדיקת המשלוח, לרבות התאמת המוצרים שסופקו להזמנה, הינה באחריותו הבלעדית של המזמין. קבלת המזמין את המשלוח מהווה ויתור מוחלט ובלתי חוזר על טענות, דרישות ותביעות מצד המזמין בקשר עם אי התאמות בין המוצרים שסופקו בפועל להזמנה.
3.7. מקום אספקה. רשימת הערים אליהן מבצעת העמותה משלוחים הינה כמפורט באתר ("ערי חלוקה"). אספקה לאזור ו/או עיר שאינם מפורטים ברשימת ערי החלוקה הינה בשיקול דעתה הבלעדי של העמותה, בין היתר, בהתחשב במועד האספקה ו/או לזמינות השילוח.
3.8. אי נוכחות בגיר במקום האספקה במועד האספקה. בעת ביצוע ההזמנה, מתחייב המזמין לנוכחותו האישית ו/או לנוכחות בגיר (מעל לגיל 18) מטעמו במקום האספקה במועד האספקה בכדי לקבל את המשלוח. למען הסר ספק, העמותה לא תישא בכל אחריות בקשר עם אי נוכחות אדם בגיר מטעמו של המזמין במקום האספקה במועד האספקה, ובכלל זה לא תישמע כל טענה בדבר אי התאמת המוצרים שסופקו בפועל להזמנה המקורית, והמזמין מוותר מראש על כל זכות, טענה, דרישה ו/או תביעה שלו כנגד העמותה בקשר עם טענות כלשהן הנובעות ו/או הקשורות באופן כלשהו לאי נוכחותו של בגיר במקום האספקה במועד האספקה.
3.9. משלוח חלופי. העמותה, בשיקול דעתה הבלעדי, וללא כל חובה מצידה לעשות כן, תספק, במידת האפשר, את ההזמנה למקום אספקה ו/או במועד אספקה חלופיים שיימסרו לה על ידי המזמין, וזאת על חשבונו על המזמין, או לחילופין, תאפשר למזמין לאסוף את ההזמנה במקום שייקבע על ידי העמותה ("משלוח חלופי"). היה ולא ניתן לבצע משלוח חלופי כאמור, לרבות בשל היעדר זמינות ו/או מנסיבות הנובעות מאופי המוצרים המוזמנים וטריותם, המזמין יחויב במלוא עלות ההזמנה והעמותה לא תישא בכל אחריות בקשר עם אי קבלת המוצרים המוזמנים על ידי המזמין, והמזמין מוותר בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל זכות, טענה, דרישה או תביעה בשל כך.
4. שינוי או ביטול הזמנה
4.1. ביטול במהלך ביצוע הזמנה באתר. הרכישה מתבצעת בדרך של יצירת "סל קניות" אליו מצטברים כל המוצרים שבכוונת המזמין לרכוש באתר. קבלת והשלמת ההזמנה יבוצעו לאחר סיום הרכבת סל הקניות באתר, ולאחר ביצוע תשלום התמורה באופן אלקטרוני על ידי המזמין,  במהלך הליך הקניות וכל עוד לא ביצע המזמין תשלום, רשאי המזמין לשנות את הרכב ההזמנה, לגרוע ו/או להוסיף מוצרים, להפסיק ו/או לחזור בו כליל מביצוע ההזמנה.
4.2. ביטול הזמנה לאחר אישורה. מזמין רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה לאחר התשלום, באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות להלן בסעיף ‎11 (שירות לקוחות) ("הודעת שינוי ו/או ביטול על ידי המזמין"), תוך 14 ימים ממועד האספקה. בקשות לשינוי ו/או ביטול שיתקבלו לאחר המועד האמור, לא יתקבלו, והמזמין יחויב במלוא עלות הזמנתו (בנוסף לעלות דמי משלוח).
4.3. ביטול עסקה על ידי העמותה.
4.3.1. במידה וחלה טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בזמינותו, בתמונת המוצר או בכל חומר מודפס אחר, או טעות בקבלת הנתונים ממזמין באתר, רשאית העמותה, בשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההזמנה שבנדון ו/או ליצור קשר עם המזמין לצורך שינויה, והעמותה לא תישא בכל אחריות כלפי המזמין בגין ביטול ו/או שינוי ההזמנה כאמור.
4.3.2. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות הזמנות שנתקבלו באתר ואשר מועד האספקה שלהן חל ביום העסקים הבא לאחר ביצוע ההזמנה, בהודעה למזמין שתימסר באחת מדרכי ההתקשרות שמסר בעת עריכת ההזמנה וזאת עד 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה על-ידי המזמים. למען הסר ספק, העמותה לא תישא בכל אחריות כלפי המזמין בגין שינוי ו/או ביטול הזמנה כאמור בסעיף זה לעיל. 
4.3.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת העמותה ו/או מפעיליה יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועד האספקה ו/או למקום האספקה, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת הליך ההזמנה, ו/או אם בשל פגעי טבע ו/או פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע בתהליך רכישת המוצרים ו/או הכנת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי ההזמנה, רשאית העמותה להודיע על ביטול ההזמנה, כולה או חלקה, בכל עת, והעמותה לא תישא בכל אחריות בקשר עם ביטול העסקה בנסיבות המפורטות בסעיף זה לעיל.
4.4. פניות בנוגע להזמנה שנתקבלה על ידי המזמין. העמותה עושה ככל שביכולתה להעניק ללקוחותיה שירות ברמה הגבוהה ביותר. עם זאת, במידה והמזמין קיבל את ההזמנה ואינו שבע רצון, עליו לפנות לשירות הלקוחות של העמותה כמפורט בסעיף 11 להלן (שירות לקוחות), בתוך 14 ימים ממועד האספקה, ולפרט מהן הנסיבות אשר בגינן הוא אינו שבע רצון מההזמנה. שירות הלקוחות יצור קשר עם המזמין לבירור פנייתו, אולם יובהר כי אין בעריכת בירור כאמור כדי להוות התחייבות מראש מצד העמותה לפצות את הלקוח בכל אופן ו/או בכל סכום.
5. מבצעי מכירות
מעת לעת, יימכרו באתר מוצרים במסגרת מבצעים לקידום מכירות. המבצעים המוצעים באתר חלים על ביצוע הזמנות באתר בלבד, ואינם קשורים למחירי המוצרים בסניפי העמותה. העמותה לא תהיה מחויבת למכור את המוצרים בתנאי מבצע באתר גם אם המוצרים הנ"ל יימכרו במבצע בסניפיה. במידה והעמותה תחליט לקיים מבצע מכירות כלשהו באתר, אזי המבצע יעמוד בתוקפו עד למועד כפי שיקבע בתנאי המבצע ו/או עד גמר המלאי (לפי המוקדם ביניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע.
6. הגבלת אחריות
6.1. היעדר מצגים. השירותים המוצעים באתר מוצעים לשימוש כמות שהם (AS IS) בלא כל מצג, ערבות או אחריות מכל מין וסוג שהוא, מפורש או משתמע, לרבות לא ביחס לאתר, לזמינות השירות, למועד ו/או מקום האספקה, להזמנות, זמינותן, הרכבן, התאמתן לצורכי המזמין, וכדומה, לרבות אך לא רק העדר מצג מפורש או משתמע ביחס לאיכות המוצרים, השירותים, אמינותם, זמינותם, תקינותם, מסחריותם (Merchantability), ועל התאמתם לצורכי המזמין או לכל צורך אחר.
6.2. אחריות העמותה. בשל אופיו הייחודי של השירות הניתן באתר, הרי שהעמותה לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא בשום נזק ישיר, עקיף, עונשי, מקרי, מיוחד, תוצאתי או כל נזק אחר מכל סוג שהוא (לרבות אך לא רק – נזק גוף, פגיעה, עוגמת נפש וכיוצ"ב), מכל סיבה שהיא (לרבות הבדל בין המוצרים המוזמנים למוצרים המסופקים, אי התאמה לדרישות המזמין, מסירת הזמנה שגויה ו/או חלקית וכד') ומכל סיבה אחרת הכרוכה בדרך כלשהי בהתקשרות עם העמותה באמצעות האתר. עם זאת, אם יוכרז על ידי בית משפט ככל שהדין אינו מאפשר את הגבלת אחריות השירות באופן האמור מעלה, יש לפרש סעיף זה באופן המצמצם ביותר את אחריות העמותה ככל שהדבר ניתן ובכל מקרה האחריות הכספית של העמותה לכל נזק ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, לא יעלו על הסכום שהתקבל אצל העמותה בפועל בגין המוצרים המוזמנים שנרכשו ישירות מהעמותה באמצעות האתר באותה הזמנה.
6.3. הפרעות לשימוש באתר; תוכן צד שלישי. העמותה עושה כל מאמץ על מנת לשמור על פעילותו התקינה של האתר. עם זאת, העמותה אינה מתחייבת כי השירות באתר יינתן ללא הפסקות או הפרעות ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, נזקים, קלקולים, ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, בקווי התקשורת, וירוסים ו/או "תוכנות לוגיקה מרושעות" (Malware) אחרות שישולבו באתר ועל כן לא תישא באחריות בגין חוסר יכולת של המזמין להשתמש באתר במועד מסוים ו/או לכל נזק שייגרם לרכוש המשתמשים כתוצאה משימוש באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, העמותה אינה אחראית לתוכן, לנתונים ולקישורים הנמצאים באתר אשר הועלו לאתר על ידי גורם שלישי שלא על ידי העמותה ו/או על דעתה ("תוכן צד שלישי"), וכן אין תוכן צד שלישי מהווה אינדיקציה להמלצות העמותה ו/או עמדותיה. באופן דומה, הימצאותו של קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והעמותה לא תישא בכל אחריות בשל כך.
6.4. שימוש מותר באתר. השימוש באתר מוגבל לשימוש אישי, סביר והגון בלבד למטרות חוקיות, ואין לעשות באתר כל שימוש מסחרי ו/או שימוש למטרות החורגות ממטרותיו ו/או תנאי התקנון בלא הרשאה מפורשת בכתב מהעמותה ("שימוש מותר"). במקרה בו ייעשה שימוש שאינו מותר, בשיקול דעתה הבלעדי של העמותה, העמותה תהא רשאית להפסיק פעילותו של כל משתמש באתר העמותה, לרבות על ידי חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני ו/או חסימת IP, וזאת ללא מתן התראה ו/או הסברים מראש או בדיעבד. משתמשי האתר מצהירים בזאת כי הינם מכירים ומאשרים את האמור לעיל בקשר עם תנאי שימוש באתר ומתחייבים לעשות באתר שימוש מותר בלבד, ומוותרים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל זכות, טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה הנובעים משימוש שאינו מותר כאמור.
6.5. פרטי המזמין וההזמנה. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לעמותה ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת נתונים בקשר עם ביצוע ההזמנה באתר, לרבות טעות בהקלדת מועד האספקה, מקום האספקה, פרטי אמצעי תשלום, הערות שונות וכיו"ב.
6.6. תצוגה להמחשה בלבד. באתר מושקע מאמץ רב כדי שהמוצרים השירותים והמידע המצוי בו יהיו מלאים, מדויקים ועדכניים. כל התמונות באתר, מיועדות להמחשה בלבד. ייתכן שינוי בין מראה המוצר באתר למראהו במציאות וכן שגיאות ו/או אי דיוקים בתום לב.
7. קניין רוחני
7.1. בעלות בזכויות. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בשם העמותה, ו/או בשם האתר (http://lifeline.itbiz.co.il) לרבות זכויות היוצרים והסודות המסחריים, הינם בבעלותה הבלעדית של העמותה. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, התמונות, והמוצרים המופיעים באתר וכן על כל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
7.2. שימוש אסור בזכויות. אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לשדר, לפרסם, למכור, לשווק, לתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) ו/או לעשות שימוש מסחרי אחר כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בשם העמותה ו/או בסימניה המסחריים של העמותה ו/או באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגראפיים, התמונות, סרטוני הוידאו, הטקסטים, המפרטים, כולם או חלקם, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו, אלא אם ניתנה הרשאה מפורשת לכך על ידי העמותה מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי ההרשאה (אם וככל שתינתן).
7.3. שימוש אסור בנתוני האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר ו/או המופקים ממנו לצורך הצגתם באתר אינטרנט אחר, בלא קבלת הרשאה מפורשת לכך מאת העמותה, מראש ובכתב. בכלל זה, נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
8. פרטיות וסודיות המידע
8.1. מאגר מידע ודיוור ישיר. יתכן ולצורכי פעילות האתר, ייאסף מידע אגבי אודות המשתמשים בו, ובכלל זה שימוש בקבצי COOKIES וזאת לצורך שיפור השירות המוצע. האתר מציע למשתמשיו אפשרות לקבל עדכונים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים. בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), בביצוע הזמנות באתר תוצע למזמין האופציה לקבל שירות זה, ובמידה ויסכים לקבלו, העמותה תהא רשאית לשלוח למזמין מידי פעם בדואר אלקטרוני ו/או במסרונים מידע בדבר שירותיה וכן תוכן פרסומי – בין אם מדובר במידע שהעמותה עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שהעמותה תקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים, וכן להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים לצורך קבלת הטבות. אם אין ברצון המזמין להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, ברשותו לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע המסחרי הנ"ל באמצעות פניה לעמותה.
8.2. מטרת איסוף מידע. מידע אודות המזמין נדרש לשם פניה למזמין להשלמת הליך ההזמנה, וכן לצורך קבלת/שליחת דואר אלקטרוני ו/או מסרונים לטלפונים ויצירת קשר עם המזמין בדרכים אחרות, בכפוף להסכמת המזמין לכך ולהוראות הדין. יודגש כי מסירת נתונים על ידי המזמין אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירתם, לא ניתן יהיה להשתמש באתר, לרבות לערוך הזמנות.
8.3. שימוש במידע. האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המזמין ובמידע שייאסף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקנייה של המזמינים, וזאת לצורך שיפור השירותים והקשר עם המזמינים, לצורך דיוור ישיר, ו/או לצורכי ניתוח ו/או עיבוד מידע וסטטיסטיקה, ולצורך כך יהיה האתר רשאי להעביר את המידע לצדדים שלישיים ובלבד שלא יהיה בהעברת המידע כאמור בכדי לזהות את המזמין. מידע שייאסף על משתמשים שיבקרו באתר ללא הזדהות יישא אופי סטטיסטי כללי בלבד.
8.4. אישור המזמין לשימוש במידע. המזמין מצהיר בזאת כי הוא מאשר את מסירת הנתונים ו/או המידע ו/או איסופו ו/או שמירתו ו/או עיבודו ו/או עשיית שימוש במידע לצרכים מסחריים ו/או שליחת תוכן פרסומי ו/או כל מידע אחר והכל בהתאם למפורט בתקנון, וכי הוא מוותר בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל זכות, טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה בקשר עם האמור.
8.5. העברת מידע לצד שלישי. העמותה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים של המשתמשים ומידע המזהה אותם אישית, ואשר נאסף בעת פעילותם באתר, למעט במקרים אלה: (א) בכפוף לסעיף ‎8.1 לעיל, במקרה שהעברה כאמור דרושה כדי לזכות מזמין בהטבות במסגרת מועדון צרכנים, המשרת את לקוחות העמותה; (ב) אם יתקבל בידי העמותה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין או מידע אודותיו לצד שלישי או מסירת פרטים כאמור תתבצע על פי כל דין אחר; (ג) בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיהיו, בין המזמין לעמותה; (ד) העברה לתאגידים קשורים לעמותה, ובלבד שתאגידים אלה ישתמשו במידע בכפוף להוראות התקנון; (ה) אם העמותה תמזג את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, ו/או תעביר פעילותה לצד שלישי, במקרה בו תמחה העמותה את פעילותה המסחרית ו/או כל זכות שלה מכוח התקנון, ובלבד שתאגיד נעבר כאמור יקבל על עצמו את הוראות השימוש במידע בהתאם לתקנון; (ו) לצד שלישי המספק לעמותה שירותים בקשר עם ההזמנות, לרבות לצורך תמיכה באתר, שירות לקוחות, שילוח ההזמנות.
9. אבטחת מידע
העמותה עושה את מירב המאמצים לאבטח את המידע אשר נמסר באתר. בעת השימוש באתר, משתמשי האתר מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות לשיבוש פעילות האתר, לרבות כל ניסיונות לחדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ"ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר. מובהר בזאת, כי העמותה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל דרך חוקית כנגד מבצעי הפעולות האסורות לעיל. עם זאת, העמותה אינה יכולה להגן באופן מוחלט על המידע מפני פעולות אסורות כאמור לעיל, ולא תישא בכל אחריות בקשר עם נזק שיגרם כתוצאה מפריצת אמצעי האבטחה של האתר וחשיפת פרטי מזמין או כל שימוש לרעה אחר, לרבות העברת מידע לצד שלישי לא מורשה. העמותה לא תישא באחריות בקשר לחשיפת פרטי מזמין או כל שימוש לרעה אחר במידה והמזמין לא ישמור על הסיסמא שלו כראוי ו/או יחליפה מעת לעת כמומלץ.
10. עדכון האתר ושינוי תנאי שימוש
10.1. עדכון האתר. בכוונת העמותה להרחיב את מגוון המוצרים והשירותים הניתנים באתר. מטבע הדברים, לרבות בגין הרחבת פעילות האתר כאמור, יתכנו שינויים, עדכונים ו/או תוספות באתר, שיערכו על פי שיקול דעתה הבלעדי, כראות עיניה, וללא כל התראה מוקדמת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העמותה רשאית לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים המוצעים בו, היקף ו/או סוג המוצרים המוצעים בו, לרבות מחיריהם, וכן אף לסגור את האתר לאלתר, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, כראות עיניה, וללא מתן כל התראה מוקדמת. משתמשי האתר מצהירים כי הינם מכירים את האמור ומוותרים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל זכות, טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה בקשר עם האמור בסעיף זה.
10.2. שינוי בתנאי השימוש. העמותה רשאית לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. עם זאת, בעת שינוי תנאים אלו יצוין תאריך התנאים החדשים בראש העמוד הרלוונטי, ובתחתיתו יהיה קישור לתנאי השימוש בגרסתם הקודמת. משתמשי האתר מתבקשים לבדוק מעת לעת את פרטי תנאי השימוש ואת פרטי כל הסכם או מסמך רלוונטי אחר להזמנה, על מנת לוודא את תנאיהם. כל שימוש שייעשה באתר, לרבות ביצוע הזמנה, לאחר עדכון התנאים, יחשב כהסכמת המשתמש ו/או המזמין, לפי העניין, לתנאים החדשים.
11. שירות לקוחות
לבירורים ולשאלות בקשר עם האתר ופעילות העמותה ניתן לפנות אל מוקד שירות הלקוחות של העמותה, בטלפון: 02-628-7829 או באמצעות טופס הפנייה המופיע תחת לשונית "צור קשר" שבאתר או באמצעות כתובת המייל של העמותה info@lifeline.org.il. שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות של האתר הינן בימים א' עד ה' בין השעות 09:00 ל-16:00. פניות שתתקבלנה מחוץ לשעות הפעילות של המוקד תענינה, ככל הניתן, במהלך יום העסקים הבא.
12. שונות
12.1. כותרות. כותרות הסעיפים בתקנון זה הוכנסו לשם הנוחות וההתמצאות בלבד, ואין להשתמש בהן לפירוש התקנון.
12.2. ויתור. לא יראו בהסכמה מצד העמותה לסטות מתנאי שימוש אלה במקרה מסוים משום ויתור גורף על זכויות העמותה ו/או כתקדים מחייב, ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. אי הפעלה ו/או דרישה בין באופן כללי ובין במועד ספציפי של זכות מזכויות העמותה, לא תחשב כוויתור על זכות כאמור ולא תהווה בסיס לטענת השתק כנגד העמותה.
12.3. ביטול הוראה. מובהר בזאת, כי במידה וסעיפי תקנון זה, כולם או מקצתם, או יישומם, יהפכו או יוצהרו על ידי בית משפט מוסמך כבלתי חוקיים, בטלים או בלתי ניתנים לאכיפה, יתרת סעיפי תקנון זה או חלקם כאמור יישארו בתוקף מלא, ויישום סעיף או חלק הימנו כאמור יפורש באופן שיגשים את מהותם הכלכלית והמסחרית.
12.4. שימוש על ידי בגירים. חל איסור על קטינים מתחת לגיל 18 לבצע הזמנות באתר ו/או ליתן את הסכמתם לקבלת דיוור ישיר מהאתר.
12.5. התיישנות. משתמשי האתר מסכימים בזאת כי כל תביעה או דרישה שתופנה כנגד העמותה בקשר עם האתר תוגבל בתקופה של 12 חודשים בדיוק ממועד היווצרות העילה, וכי יש לראות בסעיף זה משום חוזה נפרד בכתב בדבר קיצור תקופת ההתיישנות בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות.
12.6. המחאות זכויות וחובות. העמותה תהיה רשאית, בכל עת, להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי תקנון זה לאחר, ללא הסכמת המזמין ומבלי שתהיה לו עילה, דרישה או תביעה כלפיה.
12.7. דין חל ושיפוט. בכל סכסוך הנובע מתקנון ותנאי השימוש באתר תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים בישראל. הדין החל על כל סכסוך בין הצדדים בעניין הנוגע לתקנון ותנאי השימוש באתר יהיה הדין הישראלי בלא סעיפי הפניית דינים.
12.8. הזמנות ורכישת מוצרים באתר
1. ביצוע רכישות ותשלומים באמצעות האתר, לרבות שינוי פרטי הזמנות ומסירת פרטי אמצעי תשלום וכרטיס אשראי, מותנה בכך שהנך בגיר מעל גיל 18 וכשיר לביצוע פעולות אלה מבחינה חוקית ומשפטית.
2. מחירי מוצרים הנמכרים באתר עשויים להיות שונים ממחירי אותם מוצרים בסניפי העמותה או ברכישה שלא באמצעות האתר ועשויים לחול עליהם מבצעים או תנאים שונים ביחס לאלה שחלים בעת רכישה שלא באמצעות האתר, והמחיר הקובע הוא זה שמוצג באתר בעת הרכישה.
3. ביצוע והשלמת עסקת המכירה כפוף ומותנה בכך שהמוצר קיים במלאי בעת הרכישה, בכך שאמצעי התשלום תקין ונמצא בתוקף, בכך שהפרטים והכתובת שמסר המזמין למסירת ההזמנה תקינים, ובכך שחברת האשראי תאשר את העסקה. אם לא התקיים אחד או יותר מתנאים אלה, העמותה תהיה רשאית לסרב לביצוע העסקה או לבטל את העסקה ואת ההזמנה ואין לראות בחיוב - ככל שנעשה - משום קיבול מצדה.
4. הנך מוותר מראש על כל טענה להסתמכות או להפרת חוזה במקרה בו מוצר שהוצע באתר האינטרנט במועד מסוים ושאותו ביקשת לרכוש או רכשת באמצעות האתר, לא היה זמין במלאי או לא סופק לך מסיבות תפעוליות או אחרות. במקרה שבו מוצר שנרכש באתר לא היה זמין במלאי או לא סופק לך מסיבה אחרת, יינתן לך זיכוי בגינו.
5. הנך מצהיר ומתחייב כי פרטי האשראי שהנך מוסר בעת הרכישה הם פרטים נכונים ומדויקים, כי אמצעי התשלום שבו הנך משתמש הוא בבעלותך וכי הנך מורשה לעשות בו שימוש, והפרטים שיימסרו בעת הרכישה וייקלטו במערכות העמותה יהוו ראיה חלוטה לאמיתות הפעולה ולנכונות הפרטים. האחריות למלא פרטים מדויקים ונכונים מוטלת עליך. מסירת פרטים שגויים או כוזבים או לא מדויקים, תיחשב הטעיה והפרה יסודית של ההסכם בינך ובין העמותה, והעמותה תהיה זכאית לבטל את העסקה לאלתר וללא הודעה מוקדמת וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לה בשל ההפרה כאמור.
6. רכישה באמצעות אתר האינטרנט תתאפשר על ידי שימוש בכרטיסי אשראי של חברות אשראי שהעמותה התקשרה עמן ושקיימת אפשרות לסלוק את העסקאות באמצעותן, וייתכן ששימוש בכרטיסי אשראי של חברות אשראי מסוימות ורכישה באמצעות כרטיסי אשראי מסוימים לא יתאפשרו באתר והנך מוותר על כל טענה בעניין.
7. המוצרים שהעמותה מציעה למכירה באתר האינטרנט אינם מיועדים לשימוש מסחרי או סיטונאי או למכירה חוזרת לאחרים, והעמותה תהיה רשאית לבטל עסקאות או לסרב לבצע עסקה נוספת עם מי שלמיטב ידיעתה עשה שימוש כאמור במוצרים שרכש ממנה באתר או מי שיש לה יסוד סביר לחשוד כי עשה שימוש כזה.
8. רכישה באתר על ידך כפופה לדיני מדינת ישראל, ובין היתר, לחוק כרטיסי חיוב, תשמ"-ו-1986. כל טענה להונאה או לשימוש לא מורשה בפרטי אשראי או לשימוש לא מורשה או כוזב או לא חוקי בכרטיס אשראי - תופנה לחברת האשראי והנך מוותר על כל טענה או תביעה נגד העמותה בעניין.
9. העמותה אינה מתחייבת לבצע כל עסקה וכל הזמנה באתר, ביצוע והשלמת עסקה נתונים לשיקול דעתה, והיא רשאית לסרב לבצע עסקה או לשלוח הזמנה במקרה בו המזמין הוא בעל חוב שלא סולק או שיש לה יסוד להניח או לחשוש כי המזמין אינו מסוגל או לא יהיה מסוגל לפרוע את התשלום אותו התחייב לשלם או כי לא תקבל לידיה מכל סיבה שהיא את התשלום נשוא ההזמנה.
10. העמותה רשאית להגביל באופן חד פעמי או קבוע או להציב מגבלות על כמות הזמנות או על סכום של עסקה או מספר עסקאות שנעשו באמצעות אותו אמצעי תשלום או על ידי אותו מזמין או מי מטעמו.
11. העמותה רשאית לחסום משתמש או לסרב לבצע עסקה נוספת או למסור הזמנה קיימת במקרה בו המזמין טרם פרע חוב קודם, או שקיימת בעיה עם אמצעי התשלום שמסר, או שאמצעי התשלום לא בתוקף, או שמדובר במזמין שרכש ממנה כמות גדולה של מוצרים ויש חשש שהוא רוכש מוצרים לצורך שימוש סיטונאי או מכירה חוזרת לאחרים, או שהמזמין הפר כלפיה את תנאי ההסכם או תנאי השימוש באתר, או שהמזמין מצוי עמה בסכסוך משפטי או שקיימת בין הצדדים מחלוקת לגבי הזמנה או לגבי כל עניין אחר, או שהתעורר חשד או כל חשש או בעיה אחרת עם המזמין, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה.
12. העמותה לא תשא ולא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או אובדן, ישיר או עקיף, שנגרמו כתוצאה מרכישה של מוצר או מוצרים באמצעות אתר האינטרנט. במועד קבלת ההזמנה או המוצרים שהזמנת באתר, הנך מתחייב לבדוק כי ההזמנה הגיעה אליך במלואה וכי כל המוצרים שהזמנת נמסרו לידיך כשהם תקינים וללא פגם או חוסר. במידה וקיים פגם או חוסר כאמור, עליך לדווח על כך לשליח בו במקום, בעת מסירת המוצרים ולפני עזיבת השליח, ומיד עם עזיבת השליח את חצריך תיחשב כמי שקיבל את ההזמנה במלואה ללא כל חוסר וללא כל פגם במוצרים. קבלת המוצרים על ידך או על ידי מי מטעמך ללא שנמסרה תלונה מיד בעת הגעת המשלוח על חוסר או על פגם במוצרים או איזה מהם, מהווה אישור והצהרה כי ההזמנה נמסרה במלואה וכי כל המוצרים נשוא ההזמנה נמסרו לידיך כשהם תקינים, ומרגע שקיבלת לידיך את המוצרים שהוזמנו באתר, לא תישמע כל טענה לפגם או לחוסר או לנזק או לאי התאמה אחרת והנך מוותר בזה מראש על כל טענה או תביעה כאמור. ביטול עסקה לאחר שבוצעה הזמנה באתר ולפני שהמוצרים הגיעו לידיך, כפוף למדיניות ביטול עסקאות של העמותה, ובמקרה של בקשה לבטל הזמנה שטרם הגיעה לידיך יהיה עליך לבקש לבטל את העסקה ללא דיחוי ובאמצעות שיחה טלפונית לעמותה וההזמנה תבוטל אך ורק במידה וטרם הוכנה ובכפוף כאמור למדיניות ביטול הזמנות של העמותה.
13. הנתונים והפרטים שתמסור בעת ביצוע הזמנות ורכישות באתר, יישמרו על ידי העמותה. כמו כן, ייתכן כי לצורך השירותים המוצעים באתר ייאסף מידע על המשתמשים והמזמינים ובכלל זה שימוש בקבצי Cookies לצורך התאמה ושיפור של השירותים המוצעים באתר.
14. האתר עומד בתקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים PCI-DSS .

מפת הגעה
תודה על פניתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נחזור אליכם בקרוב.
צרו קשר
מעוניינים בציוד לרפואת שיניים? הגעתם למקום הנכון, מלאו את הטופס ונחזור אליכם
מאשר/ת קבלת דוא"ל
תודה על פניתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נחזור אליכם בקרוב.